...

Garancija kvaliteta i uslovi


Načini plaćanja:

Gotovinski (POUZEĆEM)

U slučaju gotovinskog plaćanja nakon potvrde narudžbine roba će Vam biti poslata kurirskom službom, a Vi ćete je platiti kuriru prilikom preuzimanja. Za narudžbine čiji je iznos veći od 15.000,00 dinara isporuka je besplatna na teritoriji cele Srbije. Za narudžbine vrednosti manje od 15.000,00 dinara Vi snosite troškove dostave prema važećem cenovniku kurirske službe.

Nalog za prenos (Virmansko plaćanje)

Ukoliko ste pravno lice ili korisnik elektronskog bankarstva (e-banking-a), uplatu možete izvršiti prenosom sredstava sa Vašeg računa. Detaljne podatke koje je potrebno navesti na nalogu za prenos dobijate putem e-maila od strane našeg distributera nakon potvrde narudžbine. Po evidentiranju Vaše uplate, roba se šalje na izabranu adresu isporuke. Za narudžbine čiji je iznos veći od 15.000,00 dinara isporuka je besplatna na teritoriji cele Srbije. Za narudžbine vrednosti manje od 15.000,00 dinara Vi snosite troškove dostave prema važećem cenovniku kurirske službe.

Uplatnica

Plaćanje uplatnicom podrazumeva da narudžbinu možete platiti direktnom uplatom u bilo kojoj pošti ili banci. Detaljne podatke koje je potrebno navesti na uplatnici dobićete putem e-maila neposredno nakon potvrde narudžbine od strane našeg distributera. Po evidentiranju Vaše uplate, roba se šalje na izabranu adresu isporuke. Za narudžbine čiji je iznos veći od 15.000,00 dinara isporuka je besplatna na teritoriji cele Srbije. Za narudžbine vrednosti manje od 15.000,00 dinara Vi snosite troškove dostave prema važećem cenovniku kurirske službe.

Obaveštenje o načinu izjavljivanja reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju:

  • telefonom na broj 023/603-130
  • pismenim putem na adresu Master alati d.o.o., Nikole Pašića 18, 23000 Zrenjanin
  • elektronskim putem na e-mail adresu info@masteralati.rs, odnosno na trajnom nosaču zapisa

Uz reklamaciju potrebno je da dostavite račun na uvid ili drugi dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Nakon prijema reklamacije o prijemu iste obavestićemo Vas pisanom potvrdom ili elektronskim putem, pri čemu ćete biti obavešteni o broju pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem dobićete odgovor na izjavljenu reklamaciju. Odgovor sadrži odluku da li se reklamacija prihvata, izjašnjenje o zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Uz Vašu saglasnost postupićemo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestićemo Vas uz navođenje roka u kome je reklamaciju moguće rešiti, uz Vašu saglasnost, i evidentiranje u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost da nam dostavite ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Prava i obaveze kupca i prodavca u slučaju odustanka od ugovora

Obaveštenje o pravima potrošača na odustanak od ugovora

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana prijema robe. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu. Ako prodavac omogući kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom roka od 14 dana od dana prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama , radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na kupcu. Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.

Formular o odustanku od ugovora šalje se sa robom.

Rok za odustanak od ugovora

Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik. Kada kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik.

Obaveze prodavca u slučaju odustanka od ugovora

Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od kupca, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Obaveze kupca u slučaju odustanka od ugovora

Kupac je dužan da vrati robu prodavcu ili licu ovlašćenom od strane prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana . Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

  1. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
  2. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima kupca ili jasno personalizovane;
  3. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
  4. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe) pošaljite nam poštom na adresu distributera koji Vam je robu dostavio.

Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.

Dužni ste da nam robu vratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak ( Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu ).

Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, kupac snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora, za ugovore na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom.

Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen nakon prijema robe.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno

Naši kontakti

023/603-130 (pon-pet od 08-15h)
060/027-98-09 (pon-sub od 08-17h)
065/328-328-2 (pon-sub od 08-17h)
Viber: 060/017-91-39
prodaja@alatshop.rs
info@alatshop.rs